Home>Schoolgids>Aannamebeleid>Toelating van leerlingen

Toelating van leerlingen

De toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen wordt volgens onderstaand beleid geregeld.

Uw kind is bij ons op school welkom als het:

  • de leeftijd van vier jaar heeft bereikt;
  • (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of onderwijskundig rapport van de andere basisschool / instelling is afgegeven aan de directie;
  • alle gegevens op het (voorlopig) inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld;
  • het definitieve inschrijfformulier door zowel de ouder(s) als de directeur is ondertekend.

Een kind wordt bij ons op school niet toegelaten wanneer:

  • er duidelijk twijfel is of het kind de basisschool aankan;
  • het kind in een groep geplaatst moet worden waarin reeds een aantal ‘zorgleerlingen’ zitten, waardoor niet de zorg kan worden geboden die het kind nodig heeft;
  • in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is ingericht of ingericht kan worden;
  • aan de toelatingsvoorwaarden van het inschrijfformulier niet wordt voldaan;
  • er sprake is van ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid van anderen en/of het zich niet willen houden aan de schoolregels;
  • ouders de katholieke levensovertuiging, uitgangspunten en doelstellingen van de school niet wensen te onderschrijven of te respecteren. Leerlingen met een andere levensovertuiging, die niet wensen deel te nemen aan het godsdienstonderwijs of -activiteiten op onze school, kunnen hiervoor geen vrijstelling krijgen.

Ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van de voorlopige inschrijving. Wij vinden het belangrijk expliciet aan te geven dat ook kinderen met een handicap in principe van harte welkom zijn op onze school.

Zoals hierboven weergegeven dient in eerste instantie, in overleg met de ouders, te worden gekeken of de mogelijkheid bestaat om de school adequaat in te richten. (De school is overigens reeds voorzien van een lift en een elektronische hoog-laag behandeltafel.) Bij plaatsing zal in overleg met de ouders een overeenkomst dienen te worden opgesteld en getekend, die jaarlijks wordt geëvalueerd. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een gehandicapt kind ook worden geplaatst.

Op school wordt een protocol gehanteerd waarin algemene gedragsregels zijn weergegeven. Dit protocol wordt aan het begin van het schooljaar in alle groepen aan de orde gesteld. Iedereen dient zich aan dit protocol te houden.