Contact met ouders

Wij vinden het belangrijk dat wij goed contact onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van onze basisschool. Zo ontstaat er een prettige samenwerking tussen allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind, onze leerling . Wij verwachten van ouders dat zij, samen met ons, proberen te zoeken naar de beste manier om hun kind (en onze leerling) zich prettig te laten voelen. Alleen dan kan de leerling zich goed ontwikkelen.

Wij bieden jaarlijks in ieder geval vier contactmomenten aan, waarvan drie verplichte momenten:

· Bij de start van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in de groepen 1 die net gestart zijn en instromen tot aan de maand december. Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er bij de start van het schooljaar ‘omgekeerde’ oudergesprekken. De ouder vertelt hierbij aan de leraar over het kind. Vanaf groep 1 is bij dit gesprek eveneens de leerling uitgenodigd om zelf aan te kunnen geven wat zijn verwachtingen zijn bij de start van een nieuw schooljaar.

· In de maand november is er één week gepland om de vorderingen van uw kind met uw kind en de leraar te bespreken (zie voor de exacte datum de schoolagenda op de website), deze is facultatief.

· In de maand februari is er een verplicht oudergesprek gepland waar de nadruk meer zal liggen op de behaalde opbrengsten tot nu toe. Hier wordt het rapport besproken en de resultaten die zijn behaald binnen ons leerlingvolgsysteem. Deze ronde is verplicht.

· Na het uitreiken van het zomerrapport is er een verplicht oudergesprek, hier wordt het rapport besproken en de overgang naar de volgende groep.

Bij gescheiden ouders gaan we er vanuit dat de beide ouders elkaar goed informeren over de vorderingen van hun kind(eren). Gescheiden ouders komen bij voorkeur samen op gesprek. Als dit niet zo is, dan zorgt de ouder die op school geweest is voor een goede overdracht.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een gesprek te hebben met een leraar na schooltijd vanaf 14.30 uur. Daarvoor kunt u als eerste een afspraak met de leraar maken. Komt u er samen niet uit dan kunt u een afspraak maken met de teamleiders, intern begeleiders en in een later stadium met de directeur. Dat laatste zou dan ook onder schooltijd kunnen.

Communicatie met door de ouder ingehuurde externe deskundigen verloopt via de ouders. Wij van onze kant communiceren over onze leerling, uw kind, alleen met de ouder(s)/verzorger(s). Derden, uitgenodigd door u als ouder(s)/verzorger(s), kunnen alleen als toehoorder deelnemen aan het gesprek.