Medezeggenschapsraad

Op onze school is overeenkomstig de Wet op het Basisonderwijs (W.B.O.) een medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. bestaat uit 8 leden. Dat zijn 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 vertegenwoordigers uit het team.

De M.R. weet zich gebonden aan een Medezeggenschapsregelement. De M.R. is bevoegd om in een aantal zaken advies te geven en in andere zaken is goedkeuring vereist. Zaken waarvoor de MR haar instemming dient te verlenen zijn bijvoorbeeld de inzet van de formatie, het schoolbudget, de begroting, het schoolplan, het strategisch beleidsplan. De M.R. vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig en heeft een adviserende rol.

Het schoolbestuur stelt de medezeggenschapsraad twee keer per jaar in de gelegenheid om met haar te vergaderen. Dit gebeurt in de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin zitten afvaardigingen van alle medezeggenschapsraden van stichting Varietas. In de G.M.R. komen met name ‘schooloverstijgende’ zaken aan de orde.

MR Jaarverslag 2022-2023.pdf