Zorgstructuur

De zorgstructuur van basisschool de Vijf-er sluit aan bij het Referentiekader Passend Onderwijs van de PO-Raad. Het onderwijs wordt vorm gegeven in 3 niveaus te weten basisondersteuning, extra ondersteuning en intensieve ondersteuning. Wij beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) de basis-ondersteuning en extra ondersteuning.

Binnen de basisondersteuning kunnen lichte curatieve interventies plaatsvinden. Deze interventies zijn structureel beschikbaar op de school en ondersteunen de continuïteit in de schoolloopbaan van de leerlingen.

De extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen van onderwijs, ondersteuning en/of hulpverlening die de basisondersteuning overstijgt. Extra ondersteuning wordt door basisschool de Vijf-er zelf geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband Sine Limite of andere partners. Afstemming over extra ondersteuning vindt plaats in het trajectoverleg. In dit overleg komen onderwijs, ouders en hulpverlening samen.

Basisschool de Vijf-er biedt een leeromgeving aan waar de meerbegaafde leerling zich kan ontwikkelen met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes. In de klas is er aandacht voor verdieping en verbreding. In de Einsteingroep buiten de klas worden de leerlingen uitgedaagd met verdiepende en verbredende leerstof met gespecialiseerde begeleiding. Hierdoor ontstaat er ruimte en tijd om het plezier in leren te behouden en ontwikkelen ze zich verder in het onderzoekend en ontwerpend leren binnen verschillende thema's.

Het niveau van intensieve ondersteuning ligt buiten de school. Er zijn verschillende scholen die onderwijs bieden aan leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte waarvoor het basisonderwijs onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden heeft. Dit zijn een taalschool, een school voor speciaal basisonderwijs, en het speciaal onderwijs. Om in aanmerking te komen voor bovenstaande scholen moet er een toelaatbaarheidsverklaring worden afgeven. Deze is aan te vragen bij het samenwerkingsverband Sine Limite.

Als er zorgen zijn over het functioneren van een leerling bespreken school en ouders dit met elkaar, ieder vanuit zijn eigen rol. Een zorgsignaal kan afkomstig zijn van de ouders, maar ook van de school.

Onze school heeft alle leerlingen in beeld, door de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen die frequent gehouden worden. Als er zorgen zijn waarbij preventieve maatregelen niet geholpen hebben, starten verschillende overleggen waarbij gekeken wordt naar de wenselijke ondersteuning. Deze ondersteuningsoverleggen worden trapsgewijs doorlopen beginnend bij lichte ondersteuning en als dat niet werkt door naar zwaardere ondersteuning. Bij deze overleggen zijn ouders altijd betrokken.
Alle overleggen worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkel Plan van de leerling. Vanaf het eerste signaal leggen we in een document de afspraken, de analyse, het onderwijsaanbod, de begeleiding van hulpverlening en de factoren uit de thuissituatie vast. Steeds wordt gekeken naar de compenserende en belemmerende factoren. Op deze manier werken we met één plan en één route.

Wanneer er sprake is van hardnekkige leerproblemen en een geringe leerbaarheid op de leergebieden wordt geconstateerd, komt het opstellen van een uitgebreid Persoonlijk Ontwikkel Plan in beeld. Er wordt een reëel ontwikkelingsperspectief opgesteld waarbij een uitstroombestemming wordt vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief worden doelen geformuleerd die afgestemd zijn op het niveau van de leerling.

Als basisschool de Vijf-er streven wij  er naar om de leerlingen waar mogelijk thuis nabij onderwijs aan te bieden. Dit vraagt intensieve samenwerking van allen die zich betrokken voelen bij het kind, de leerling.