Veiligheid

School en veiligheid

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben.

Hiertoe hebben wij een gedragsprotocol opgesteld. Leerlingen, teamleden, ouders en andere betrokkenen worden geacht zich, zowel binnen als buiten de school, aan onze gedragsregels te houden en zich er verantwoordelijk voor te voelen. Ook verwachten we dat we elkaar op de naleving van de regels aanspreken.  Binnen onze basisschool is Esther Jonkman de gedragscoördinator/anti-pestcoördinator.

Meldcode

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Ook onze medewerkers hebben hierin een rol te vervullen, want wettelijk zijn wij verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Op onze basisschool is Sandra Bos de aandachtfunctionaris.

Klachtenregeling

Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing ver weg lijkt te zijn, dan werken we met een Klachtenregeling. In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt. Onderdeel van de regeling vormen:

  1. Onze school heeft een tweetal vertrouwenspersonen zij zorgen ervoor dat vragen/klachten op de juiste manier voorgelegd worden aan degene bij wie de vragen/klacht thuishoort. Mieke Sprenkelder en Christa van der Zee zijn de vertrouwenspersonen van onze basisschool.
  2. Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De externe vertrouwenspersoon voor Stichting Varietas is Gerard Dijkstra (https://www.konfidi.nl/). Hij is Klachtenregeling Varietas bereikbaar op telefoonnummer 06-55183368 of info@konfidi.nl. Zo nodig kan Gerard Dijkstra iemand doorverwijzen naar een vrouwelijke externe vertrouwenspersoon.

Landelijke klachtencommissie
Stichting Varietas is eveneens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht al dan niet worden genomen.