Veiligheid

School en veiligheid

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben.

Hiertoe hebben wij een gedragsprotocol opgesteld. Leerlingen, teamleden, ouders en andere betrokkenen worden geacht zich, zowel binnen als buiten de school, aan onze gedragsregels te houden en zich er verantwoordelijk voor te voelen. Ook verwachten we dat we elkaar op de naleving van de regels aanspreken.  Binnen onze basisschool is Esther Jonkman de gedragscoördinator/anti-pestcoördinator.

Meldcode

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Ook onze medewerkers hebben hierin een rol te vervullen, want wettelijk zijn wij verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Op onze basisschool zijn Sjoukje ter Horst en Sandra Bos de aandachtfunctionarissen.

Klachtenregeling

Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing ver weg lijkt te zijn, dan werken we met een Klachtenregeling. In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt. Onderdeel van de regeling vormen:

  1. Onze school heeft een tweetal vertrouwenspersonen zij zorgen ervoor dat vragen/klachten op de juiste manier voorgelegd worden aan degene bij wie de vragen/klacht thuishoort. Elke van Renselaar en Christa van der Zee zijn de vertrouwenspersonen van onze basisschool.
  2. Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De externe vertrouwenspersoon van Stichting Quo Vadis wordt geleverd door Buro Vertrouwenspersonen (http://www.burovertrouwenspersonen.nl)    Contactpersoon voor Stichting Quo Vadis is Dorine Gerritsma (dorinegerritsma@burovertrouwenspersonen.nl of tel. 06-51153526)

Landelijke klachtencommissie
Stichting Quo Vadis is eveneens aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO):
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070-3861697
Fax 070-3020836
E-mail: info@gcbo.nl

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht al dan niet worden genomen.